محل لوگو

اکنکار کلید جهان های اسرار


اکنکار کلید جهان های اسرار

 اکنکـا ر چیـسـت؟ ?What Is Eckankar

راه طبیعی بازگشت نزد خداوند ، اکنکار ، دانش باستانی سفرروح نام دارد که علمی دقیق بوده ، خالص ترین تعالیم را دربرمی گیرد . {اکنکار} قا ئم به ذات است و عقل از سادگی آن مبهوت می گردد. ازهمه تعالیم کهن تر … و سرچشمه تمام مکاتب است.

شر یعت – کی – سوگماد (کتاب اول)

کرۀ خاکی ما مدرسه ای قدیمی و بزرگ است . درواقع تمام عالم مادی که طبقه فیزیکی نام دارد نیز چنین است . ولی ما به این مدرسه آمده ایم تا چیزی غــیر از حساب و خواندن و نوشتن بیا موزیم ، ما در جستجوی ر اه بازگشت به سرمنزل الهی خود هستیم . ما در این مدرسـه معلمیـن بیشـماری دا شـته ایـم کـه از آن جمله ا ند : ] حضرت [ محمد ] ص [ ، عیسی ، موسی ، کنفسیوس ، بود ا ، کریشنا ، زرتشت ، سقر اط ، کپرنیک ، مارتین لوتر ، شکسپیر . امرسون ، اینشــتین و … این فهرست پایانی ند ارد . رشته های تحصیلی ما در این مد ر سه ا ز » من کیستم « آغا ز شــده و تـا » مفـهو م زنـدگـی « تعمیـم مـی یـابند . کتـاب هـای درسی ما قرآن ، انجیل ، تورات و کتب دیگری چون کابالا ، تائو دجینگ ، کتاب تقدیرات ) ای چینگ ( ، تعالیم بودا ، بــهاگـوادگیتـا ، کتـاب مورمورنـها . دیلـی نیوز ، و حتی لالایی های کودکانه بو ده اند . هدف کتاب اکنکار ، حکمت باستانی برای عصر حاضر نیز همانند مؤسس این مدرسه قدیمی ، آمــوزش علـوم پایـه است . بسیاری از ما مدت مدیدی است که در این کلاسهای درس حضور داریم . ما مایلیم پیشرفت کرده و افق دیــدگاهـهای خـودرا توسـعه دهیـم . مـی خواهیـم جایگاه خود را درطرح بزرگ هستی بهتر بشناسیم و عملا” کاربرد آن را تجر به کنیم . Eckankar Has Ancient Roots اکنکا ر ر یشه با ستا نی د ا ر د ریسمان زرین مشترکی که اک نام دارد ، تمام تعالیم معنوی را به یکدگر پیوند می دهد . آن را روح القدس ، کلمه الهی و جریان مســموع حیـات نـیز نـامیده انـد. اگر چه تعالیم اکنکارریشه باستانی دارند ولی در حقیقت از محدوده زمان فراترند . این تعالیم کلام زنده اند و از لابلای کتاب هــا ، در رویـا و بیـداری بـا مـا سخن می گویند.از آغاز تمدن، روح القدس الهام بخش بشریت بوده واورا درجهت ادراک معنوی یاری کرده است .کتاب اصلی اکنکار، شر یعت– کی– سوگماد) طریق مقام جاودان ( است . هر فصل از کتابی که در پیش رو دارید ، با نقل قولی از شر یعت – – کی – سوگماد آغاز مـی شـود . آمـوزگـار تعـالیم اکنکـار ، استاد حق در قید حیات است ) استاد زنده اک .( Living ECK Masterاین طریق هیچگاه از استاد بی نصیب نبوده است . به همیــن دلیـل اکنکـار همـو اره خالص و در تنا سب با سطح آگا هی روز عرضه می شود . درآموزه های اک از مشاجرات و مباحث نظری و سیاسی که تا این حد در تشکیلات بزرگ فراگیر هستند پرهیز شده و بدین وسیله فرصت مناسـبی جـهت دیـدار بـا اسـتاد و اسـتماع سـخنان وی فراهـم مـی گـردد . اسـتاد کسـی اسـت کـه طریـق خـود شناسـی و خداشناسی را طی نموده است . هنگامی که پال توئیچل در سال 1965اکنکار را به جهان معاصر معرفی کرد ، حقایق معنوی را از حشو و زوا ئد آیینی فرهنــگ های گو نا گون جد ا کرد و در نتیجه برای عامه مردم فرصتی پیش آمد تا در عین برخورداری اززندگی شاد ، متعادل و سازنده ، نور و صوت خداونــد را نـیز تجربه نمایند . پال توئیچل در اوایل قرن حاضر در کنتاکی متولد شد و در خلال جنگ جهانی دوم به خدمت نیروی دریـا یـی ایـالات متحـده در آمـد . در مقطعـی کـه مقـرر بـود زندگی پال متحول گردد ، وی در کسوت جوینده ای جوان به استادان معنوی معرفی شد . اینان استادان نظام وایراگی اک بودنــد . هنگـامی کـه آنـان پـال رابـرای احراز مقام استادی تعلیم می دادند ، او طیف وسیعی از تعالیم معنوی را تحت نظر آموزگارا ن مختلف مطا لعــه کـر د . آمـوزش هـای رفیـع اک در چـهار گوشـه جهان پراکنده بودند و پال این تعالیم زرین نور و صوت را مجددا” گردآوری کرده ، آماده و مهیا به دست نسل بعدی سپرد . وقایع ثبت شده در کتاب دنـدان بـبر محصول همین تجربیات بود . سرانجام پال به صف استادان وایراگ پیوست و با رسیدن به مقام استاد حق در قید حیات ، رسالت عرضه اکنکار به جهان بــر عـهده او گذارده شد .

 


مبلغ واقعی 5,000 تومان    10% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۶ خرداد ۱۴۰۲               تعداد بازدید : 147

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما